Kentucky Fried Chicken Impormasyon sa hinahanap na part-timer (arubaito)

Maghanap ng KFC branch
Kentucky Fried Chicken
Maging part-timer (arubaito) na may maluwag na shift sa Kentucky Fried Chicken!
May shift kung saan puwedeng hilingin ang araw na magtatrabaho, kaya't maluwag na makakapagtrabaho ayon sa iyong lifestyle!
Puwedeng i-adjust ang oras sa sariling kaluwagan para sa pag-aaral, libangan at iba pa!

Maghanap ng trabaho

外国人でも安心。研修制度がしっかりしている

Paglalahad ng trabaho

Customer Service
01. Pagsisilbi sa Customer
Nagsisimula ang masarap na pagkain sa kaaya-ayang pagbati. Para masiyahan ang mga customer sa masarap na pagkain, kailangan ang paglikha ng maaliwalas na kalagayan sa loob ng tindahan. Una, salubungin ang customer ng maaya at malinaw na boses, maging magalang habang nago-order sila, at huwag kalimutang ngumiti. Makipagtulungan sa mga fryer at taga-kusina, at maghanda rin ng sandwich at mga pagkain sa side menu para walang patid na makapaghandog ng produkto. Mahalagang trabaho rin ng taga-counter ang pagpapanatiling malinis at regular na pag-check ng loob ng tindahan. Pinakahuli, nakangiting magpaalam sa customer nang nagpapasalamat na pinili nilang pagkain ngayong araw ang KFC.
Trabaho sa counter!
 • ・Nakangiting salubungin ang customer.
 • ・Magalang, nakangiti at tumpak ang pagkuha ng order.
 • ・Magsikap sa teamwork at alalayan ang ibang tauhan.
 • ・Panatilihing malinis ang upuan at iba pa sa loob ng tindahan.
Customer Service
02. Paghahanda ng Pagkain
Naghahatid ng tradisyon ng "sarap" nang may pagmamalaki. Kapag sinabing KFC, "original chicken." Bukod dito may iba-ibang produkto tulad ng mga sandwich, Colonel's Crispy Strips atbp. Trabaho ng paghahanda ng pagkain ang maingat na paghahanda, isa-isa gamit ang kamay ng iba-ibang lineup at paghahatid nito sa customer. Lalo na sa "original chicken," pinangalagaan nang 45 taon ang hindi nagbabagong sarap ayon sa tradisyonal na recipe na pinagpapatuloy mula kay Colonel Sanders sa ilalim ng pamamahala ng tauhang may sertipiko bilang "chicken specialist" ayon sa sariling pagpapatibay ng tagaluto ng manok sa KFC.
Trabaho sa kusina!
<Fryer>
 • ・Maghanda ng pagkain sa side menu tulad ng french fries atbp.
 • ・Magluto sa oven ng pagkain sa side menu tulad ng biscuit atbp.(May branch kung saan ang taga-kusina ang gumagawa nito)
 • ・Gumawa ng sandwich at twister.
 • ・Madalas na maglinis ng aparato sa lugar para sa paghahanda ng pagkain.
<Kusina>
 • ・Magluto ng "original chicken," chicken fillet at limited time offer na chicken.
 • ・Maghanda ng sangkap na lulutuin.
 • ・Madalas na maglinis ng kusina at mga kagamitan sa pagluluto.
 • ・Magsagawa ng araw-araw na maintenance ng ginagamit na aparato.
Customer Service
03. Delivery
Ihatid sa maingat na pagmamaneho ang bagong lutong sarap sa inyong hapag kainan. May delivery sa ilang branch ng KFC, kung saan inihahatid ng nakamotorsiklo o nakakotse ang produkto sa customer. Bago mag-deliver, tiyakin muna ang ruta sa mapa at maingat na magmanehong umalis. Bukod sa order mula sa tahanan, may order din mula sa mga kumpanya at pampublikong pasilidad. Kahit sa anong sitwasyon, magsikap na palaging nakangiti kapag iaabot ang produkto upang masarapan ang customer sa kanilang pagkain.
Trabaho sa delivery!
 • ・Isinasagawa sa mga 100 branch sa buong bansa.
 • ・Ihatid ang bagong lutong produkto ng nakamotorsiklo o nakakotse.
 • ・Tiyaking mabuti ang mapa, at maingat na magmaneho tungo sa paghahatiran.
 • ・Palaging nakangiti kapag inaabot ang produkto.

Q&A

May takdang edad ba para mag-apply?
Puwedeng mag-apply ang kahit sinong babae o lalaki mula 15 taong gulang. (Hindi puwede ang estudyante ng junior high school)
Dayuhan ang nasyonalidad ko, puwede ba akong mag-apply?
Oo, puwede kayong mag-apply. Mangyari lamang na dalhin para sa interview ang orihinal na passport, sertipiko ng pagrehistro bilang dayuhan, sertipiko ng pahintulot para sa gawaing di-sakop sa ipinagkaloob na pahintulot para sa paninirahan (para sa mga estudyante, dependyente) upang matiyak na puwedeng magtrabaho sa inyong pahintulot para sa paninirahan.
Ano ang kailangan kung makikipagkontrata bilang part-timer (arubaito)?
Kailangan ang mga sumusunod na bagay:
 • ・Kopya ng seritipiko ng seguro ng kalusugan
 • ・Kopya ng passbook (Para sa bank transfer ng suweldo. Pakigawa ng kopya ng pahina kung saan nakasulat ang furigana, branch at numero ng account)
 • ・1 litrato
 • ・Pantatak (inkan) o pirma
[Para sa mga wala pang 18 taong gulang]

Liban sa nakasulat sa itaas, kailangan din ang mga sumusunod na bagay para sa mga wala pang 18 taong gulang.

 • ・Sertipiko ng mga bagay na nakasulat sa pagtatala bilang residente na ipinagkakaloob ng city hall o ward office sa lugar ng inyong tirahan.
 • ・Kasulatan ng pagpayag ng magulang/tagapag-alaga
[Para sa mga dayuhan]

Liban sa nakasulat sa itaas, kailangan din ang mga sumusunod na bagay para sa mga dayuhan.

 • ・Passport
 • ・Sertipiko ng pagrehistro bilang dayuhan
 • ・Sertipiko ng pahintulot para sa gawaing di-sakop sa ipinagkaloob na pahintulot para sa paninirahan (para sa mga estudyante, dependyente)
Maaari bang mag-day off kapag abala sa pag-aaral tulad ng pagsusulit o iba pa?
Maaari. Ibigay antimano ang nais mong shift at ia-adjust ito.
May takda bang estilo ng buhok, itsura at iba pa?
Inaasahan kayong magsikap maging malinis at maayos ang itsura. May patakaran sa estilo ng bukod (kulay, haba), at ipapaliwanag ito sa oras ng interview.
Puwede bang malaman ang detalye ng trabaho?
Serbisyong pampagkain ang trabaho ng KFC. Payak na paliwanag ang sumusunod.
 • Counter: Kumukuha ng order ng customer sa counter, at iniaabot ang produkto. Pangunahing trabaho ang pagsisilbi sa customer sa loob ng tindahan.
 • Kusina: Pangunahing trabaho ang paghahanda ng produkto.
 • Delivery: Naghahatid ng produkto pagkakuha ng order mula sa customer. Gumagamit ng sasakyang pang-deliver kaya't kung motorsiklo, kailangan ang lisensya para sa moped, at kung kotse naman, lisensya para sa karaniwang kotse.
Sino ang mga nagtatrabahong part-timer (arubaito)?
Marami ang nagtatrabahong estudyante ng senior high school at college. Marami ring nagpupunyaging mga housewife at mga senior citizen.

Impormasyon sa pagkuha ng tauhan

Mga benepisyo

Tungkol sa suweldo

Nagbabayad ng suweldo para sa oras ng pagtatrabaho sa tindahan ayon sa pasahod por ora. Nakatalaga ang suweldo por ora sa bawat ranggo. Nagsisimula muna sa ranggong trainee, at umaangat sa team member, star, all star, operation trainer, shift manager batay sa kakayahan.

Tungkol sa pahinga

Sundin ang patakaran ng tindahan at utos ng tagapanagot sa oras ng trabaho tungkol sa pahinga.
Pinapahintulutan ang 45 minuto kung lampas sa 6 oras, 60 minuto kung lampas sa 8 oras, bilang oras ng pahinga.

Tungkol sa seguro

Segurong panlipunan: seguro ng kalusugan, seguro ng pensyon ng empleyado, seguro ng kabayaran para sa pinsala ng manggagawa (rosai), seguro sa pagtatrabaho

Patnubay sa hinahanap na tauhan

Uri ng trabaho
Pagsisilbi sa customer, Pagtulong sa paghahanda ng pagkain, Delivery
Suweldo/Pasahod por ora
Magkakaiba ayon sa branch. Mangyaring direktang magtanong sa branch para sa detalye.
Oras ng trabaho
Batay sa shift. Mangyaring hilingin ang nais na oras ng trabaho. Mangyaring magtanong sa branch para sa detalye.
Edad ng hinahanap na tauhan
Mula 15 taong gulang. (Hindi puwede ang estudyante ng junior high school)
Sakop ng hinahanap na tauhan
Tinatanggap ang mga housewife (house husband), estudyante, senior citizen at matagalang part-timer (freeter). Maluwag na makakapagtrabaho kahit ang mga walang karanasan sa part-timer (arubaito) o sa pagsisilbi sa customer.
Pamamaraan
Pagpapahiram ng uniporme
May pagtaas sa regular na empleyado
Mangyaring magtanong sa branch para sa iba pang detalye.

Kuwento ng mga dayuhan

Halimbawa 1
Kunar, part-timer (arubaito) 2 taon
Customer Service
Kayang gawin, dahil sa amin
Nakalipas ang 4 at kalahating taon mula nang dumating ako sa Japan mula sa Nepal. Mahilig akong mag-aral ng wika, at bukod sa Nepali, nakakapagsalita ako ng Ingles, wikang Hapon at Kastila. Karaniwan akong nagtatrabaho bilang fryer, pero minsan ako ang nakikitungo kung may dumating na dayuhang customer. May KFC din sa Nepal, at dahil nasanay na ako rito, pinili kong pagtatrabahuhan sa Japan ang KFC.
Masaya ako dahil maluwag ang shift kahit abala ako sa pag-aaral!
Sa KFC, nagbibigay ng talaan ng shift linggo-linggo kaya kahit may lakad o kahit abala sa pag-aaral, nakakatulong na madali ang pag-adjust. Mabait pa lahat ng nakatataas, at kahit hindi ko alam ang Kanji sa manual, tinuturo nila sa akin ang trabaho sa litrato o video para madali kong maintindihan. Interesado rin sila sa Nepal, at minsan nagkakatuwaan kami sa kuwento tungkol sa pista at pagkain ng Nepal.
Halimbawa 2
Pilar, part-timer (arubaito) 1 taon
Customer Service
Kayang gawin, dahil sa amin
Nakalipas ang 2 taon mula nang dumating ako sa Japan. Sa branch namin, bukod sa akin na Nepali, may nagpupunyagi rin bilang part-timer (arubaito) na Pilipino at Thai. Siyempre nakikitungo kami kung may dumating na dayuhang customer, pero ipinagmamalaki ko ring nakakausap ko ang ibang dayuhang part-timer (arubaito). Dahil pinapahalagahan sa KFC ang teamwork, gusto kong magsikap upang matutunan din ang ibang trabaho bukod sa counter para maalalayan ko ang lahat.
Masinsinan akong tinuturuan ng nakatataas na tauhan!
Kapag may Kanji na hindi ko mabasa, sinusulat nila ang furigana; talagang mabait at maasikaso ang lahat ng tauhan sa KFC. Kahit hindi ko maintindihan sa una, nagpapasalamat ako dahil tuturuan nila ako kahit na ilang beses pa. At dahil maraming dayuhang part-timer (arubaito) sa KFC, marami rin akong naging kaibigan. Malapit kami at masasabing parang pamilya na nga, at minsan nag-bowling kaming lahat! Gusto kong magtrabaho pa at makaipon ng pera, para sa susunod ay makapunta sa bukid ng lavender sa Hokkaido.

Pagharap sa sarap

Commitment to Deliciousness

Isinasaganap ang "ligtas na sarap"

Gumagamit ng ligtas na sangkap, at inihahandog ang sarap ng bagong lutong gawa sa kamay sa tindahan kasama ng pinakamahusay na serbisyo. Tinatawag namin dito sa Japan KFC Holdings Group na "FHH&H = Fresh (Sariwa), Healthy (Ligtas at mabuti sa katawan), Handmade (Gawa sa kamay) at Hospitality (Kagandahang-loob) ang katayuang aming pinanindigan nang 45 taon.

Pagiging pihikan 1:

Maingat na inaalagaan sa 200 manukang nakarehistro sa KFC sa buong bansa ang "herb chicken na likha sa loob ng bansa" na ginagamit sa "original chicken" ng KFC. Ina-adjust ang kalagayan ng pag-aalaga tulad ng temperatura, halumigmig at iba pa, hinaharap ang pag-aalaga habang patuloy na pinag-iingatan upang lumaki nang walang stress, malusog at maginhawa ang mga manok.

Pagiging pihikan 2:

Niluluto ang "original chicken" ng KFC sa ilalim ng pamamahala ng tagapanagot sa pagluluto na kumuha ng aming sariling sertipiko ng pagpapatibay bilang "chicken specialist". Niluluto ito sa lahat ng branch nang gawa sa kamay, nang may mga 20 hakbang mula sa paghahanda, paglalagay ng arina, hanggang sa pagprito, ayon sa tradisyonal na recipe na pinagpapatuloy mula kay Colonel Sanders.

Pagiging pihikan 3:

Hinahangad namin ang pagkakaroon ng "hospitality mindset" na kahit kailan iniisip muna ang customer, at hindi nanghihinayang sa anumang pagsisikap para masiyahan ang customer. Nais naming mag-alay ng kagandahang-loob, maituring na sariling galak ang ligaya ng customer, at salubungin ng taos-pusong ngiti ng bawat isa sa mga tauhan ang mga customer.